Публічний договір

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ про надання послуг з міжнародної експрес-доставки OneWay

м. Київ

редакція № 1 від 31.07.2023

OneWay (далі - «Виконавець») пропонує будь-якимудь-якимудь-яким фізичним особам отримати послугиугиуги з міжнародної експрес-доставки Товару, придбаного фізичноюзичноюзичною особою у Продавця відповідно до положень цього Публічного дододоговорууу приєднання.
Даний Договір за своєю правовою природою є змішаним і містить у собііі елементи договору перевезення, транспортного експедирування та договору дорученняученняучення.
Договір укладається шляхом безумовного та повного приєднаннянаннянання Клієнтом до цього Договору та прийняття всіх істотних умов Договору без підписання письмового примірника і маєаєає юридичну силу відповідновідновідно до положень ст. 633, 634 Цивільного кодексу України. Моментом укладення Договору є момент реєстраціїєстраціїєстрації нааа веб-сайтівеб-сайтівеб-сайті http://oneway.com.ua/. Безумовне та повне прийняття умов Договору Клієнтом, полягає в здійсненні Клієнтомєнтомєнтом дійійій, спрямованихванихваних на отримання послуг, а самеамеаме:


- зазначення адреси складу в країні Продавця, в якості адреси для доставки Відправлень в країні Продавцявцявця;
- реєстрації Відправлення на сайті Виконавця в порядку визначеному Договором та Умовамивамивами нананадання послуг OneWay.
Клієнт не може запропонувати свої умови Договору.
Договір розміщено на сайті http://oneway.com.ua (надалі – Сайт), у вільному доступі та у спосіб, що забезпечує ознайомлення зі змістом цього Договорууу кожної особи, що звертаєтьсятаєтьсятається до Виконавцянавцянавця.
До відносин, визначених цим ДоДоДоговором, Сторони застосовують такожтакожтакож Умови наданнянаданнянадання послуг OneWay, що є публічними та розташованіташованіташовані на Сайті.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ


1.1. Визначення та скорочення, передбачені цим Договором, тлумачяться у значеннях, наведених в Умовах надання послуг OneWay.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


2.1. Виконавець зобов'язується організовувати і здійснити міжнародну експрес-доставку Товару, придбаного Клієнтом у Продавця в Україну, а Клієнт зобов'язується своєчасно прийняти доставлений Товар та здійснити оплату за надані Виконавцем послуги.
2.2. Перелік послуг, що надаються Виконавцем Клієнту зазначаються в цьому Договорі та/або Умовах, що розміщені на Сайті і включає (в тому числі, але не виключно):
2.2.1. організацію надання адреси в країні Продавця, яку Клієнт може вказувати в якості адреси для доставки Відправлень в країні Продавця;
2.2.2. організацію приймання, обробки Відправлень на складі в країні Продавця;
2.2.3. організацію доставки Відправлень зі складу в країні Продавця в Україну;
2.2.4. організацію митного оформлення Відправлень;
2.2.5. організацію оплати відповідних зборів, платежів в межах цього Договору за Клієнта.
2.3. Виконавець вправі залучати третіх осіб на власний розсуд для виконання своїх зобов’язань перед Клієнтом, а також вправі самостійно обирати або змінювати вид транспорту, маршрут перевезення, порядок перевезення відправлення.


3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ


3.1. Обов’язки Виконавця:
3.1.1. Надати послуги відповідно до умов Договору.
3.1.2. Відшкодувати збитки Клієнта за його вимогою у випадку, якщо заявлені збитки були допущенні внаслідок помилок Виконавця.
3.1.3. На вимогу Клієнта інформувати останнього про хід виконання надання послуг.
3.2. Права Виконавця:
3.2.1. Отримати винагороду за наданні послуги.
3.2.2. Отримати від Клієнта інформацію, необхідну для надання послуг.
3.2.3. Обирати на свій розсуд та залучати третіх осіб за даним Договором (в тому числі, але не
виключно експедиторів, перевізників, митних брокерів тощо), без погодження із Клієнтом, залишаючись у повному обсязі відповідальним перед Клієнтом за їх дії чи бездіяльність.
3.2.4. Самостійно встановлювати та змінювати тарифи на послуги, що надаються відповідно до Договору.
3.2.5. В односторонньому порядку змінювати положення Договору та Умов шляхом розміщення їх Сайті.
3.2.6. Відмовити або призупинити в наданні послуг у разі порушення Клієнтом покладених на нього обов’язків згідно з Договором та Умовами, у тому числі якщо Клієнтом вчинено дії, що мають ознаки адміністративного або кримінального правопорушення.
3.2.7. Самостійно обирати або змінювати вид транспорту, маршрут перевезення, порядок перевезення відправлення
3.2.8. Передоручити партнеру Виконавця здійснити відправку Відправлення зі Складу в країні Продавця від імені Клієнта. Право на таке передоручення виникає відповідно до п. 3.5. Умов надання послуг OneWay.


4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА


4.1. Обов’язки Клієнта:
4.1.1. Ознайомитися з положеннями Договору та Умовами до моменту реєстрації на сайті Виконавця.
4.1.2. Здійснити своєчасну та повну оплату послуг Виконавця.
4.1.3. Повідомити Виконавцю інформацію про вміст Відправлення та іншу інформацію необхідну Виконавцю для надання послуг.
4.1.4. Відшкодувати збитки Виконавця, які виникли як наслідок надання Клієнтом недостовірних даних про Відправлення.

4.2. Права Клієнта:
4.2.1. На отримання послуг відповідно до умов Договору.
4.2.2. Вимагати від Виконавця інформацію про надання останнім послуг, передбачених Договором.

5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ


5.1. Інформація про загальну вартість послуг відображається в особистому кабінеті Клієнта, після прийняття Відправлення на складі Виконавця.
5.2. Вартість послуг Виконавця з міжнародної експрес-доставки зі складу в країні Продавця в Україну, визначається наступними тарифами*: $4 за 1 кг

Мінімальна оплачувана вага відправлення – 0,5 кг з округленням в більшу сторону.
Вагу від 0,501 кг буде округлено до 1 кілограма.
Кожні неповні 0,5 кг тарифікуватимуть як повні. Тобто 1,6 кг рахуватимуть як 2 кг і т. д.

* - чинними є тарифи зазначенні в Публічному договорі на дату надходження Відправлення на склад в країні Продавця.


5.3. Вартість послуг з міжнародної експрес-доставки Відправлення, що підлягають сплаті Клієнтом, розраховується в гривнях шляхом множенням відповідного тарифу, зазначеного в п. 5.2 Договору, на офіційний курс гривні Національного банку України до долара США або Євро або фунта стерлінгів, встановлений на дату прибуття Відправлення на склад Виконавця.
До вартості послуг застосовуються правила округлення до сум, кратних 1 (одній) гривні. Заокруглення відбувається за математичним правилом:
- Якщо сума вартості послуг закінчується на 49 копійок та менше, сума заокруглюється в бік зменшення до найближчої суми
- Якщо сума вартості послуг закінчується на 50 копійок та більше, сума заокруглюється в бік збільшення до найближчої суми
5.4. Розрахунок вартості послуг з доставки Відправлення зі складу в країні Продавця в Україну проводиться за фактичною вагою Відправлення в тому вигляді, в якому доставлена ​​на склад Виконавця, тобто в упаковці від Продавця або Виконавця, якщо останній здійснював переупаковку Відправлення.
5.5. Розрахунок вартості послуг з доставки розраховується за кожне окреме Відправлення на дату прибуття Відправлення на склад Виконавця, незалежно від того чи буде воно об'єднано в одну консолідацію для транспортування (на територію України, по її території), чи ні.
5.5. Оплата вартості послуг здійснюється Клієнтом в українській національній валюті (гривні) під час отримання Відправлення.
5.6. Одночасно з оплатою послуг з міжнародної експрес-доставки відправлення Клієнт компенсує Виконавцю сплачені ним митний збір, податки та митно-брокерські послуги в розмірі:
- Якщо загальна вартість Товарів, що знаходяться у відправлені перевищує 150 євро - 35% від суми перевищення суми безмитного ввезення.
*До суми компенсації застосовуються правила округлення до сум, кратних 1 (одній) гривні. Заокруглення відбувається за математичним правилом:
- Якщо сума компенсації закінчується на 49 копійок та менше, сума заокруглюється в бік зменшення до найближчої суми.
- Якщо сума компенсації закінчується на 50 копійок та більше, сума заокруглюється в бік збільшення до найближчої суми.
5.7. Тарифи та розмір компенсації може змінюватись Виконавцем в односторонньому порядку.
5.8. Виконавець вправі надавати знижки на послуги та впроваджувати програми лояльності. Види знижок, бонусів, інших економій, порядок та умови їх нарахування зазначаються на Сайті і можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку, з дотриманням положень чинного законодавства України.


6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН


6.1. За неналежне та несвоєчасне виконання своїх зобов’язань по цьому Договору Сторони несуть відповідальність, визначену Умовами та/або чинним законодавством України.
6.2. На будь-яку прострочену суму, яка належить до сплати Виконавцю, Виконавець має право нараховувати відсотки за ставкою 2% на місяць з дати, коли така сума має бути сплачена, і до дати, коли Виконавець отримує такий платіж.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ


7.1. Договір набуває чинності після вчинення Клієнтом наступних дій:
- зазначення адреси складу в країні Продавця, в якості адреси для доставки Відправлень в країні Продавця;
- зареєструвати Відправлення на сайті Виконавця в порядку визначеному Договором та Умовами.
7.2. Договір діє до повного виконання Сторонами зобов’язань за Договором.

8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ


8.1. Усі суперечки та розбіжності, що виникають під час виконання Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів та в порядку досудового врегулювання спору.
8.2. У випадку неможливості врегулювання питань шляхом переговорів та досудового врегулювання спору, суперечки між Сторонами підлягають вирішенню у відповідності до чинного законодавства України.
8.3. Акти огляду Відправлення, комерційні акти, експертні висновки та інші документи, що містять інформацію про характер та причини пошкодження, псування, втрати, нестачі вмісту Відправлення, що складені без участі уповноваженого представника Виконавця, є недійсні і при розгляді претензії не приймаються до уваги.

9. ІНШІ УМОВИ


9.1. Положення цього Договору та Умоввв надання послуг OneWay можуть змінюватися Виконавцем в односторонньому порядку.
9.2. Виконавець є платником податку на прибуток на загальних умовах.
9.3. Клієнт (надалі – Власник персональних даних) підтверджує, що надав згодузгодузгоду на обробку Виконавцемвцемвцем персональнихперсональнихнальнихнальних даних (будь-якої інформації, що стосується його, в тому числі, однак не виключно, інформації щодо прізвищазвищазвища, власного імені, по батькові, паспортнихпортнихпортних даних, номерів контактних телефоніввв тощощощо (надалінадалінадалі - Персональнінальнінальні дані)) з метою:
1) Здійснення Виконавцем своєї фінансово-господарської діяльності, пропонування повного кола послуг Виконавцем та/або іншими суб’єктамиуб’єктамиуб’єктами господарювання, що працюють під брендом «OneWay» (надалі – Треті особи), у томууу числі шляхом здійснення контактівтактівтактів із Власником персональних даних;
2) Надання Третіми особами послуг Виконавцеві для виконання ним своїх функцій та/або для виконання укладених Виконавцем із Третіми особами договорів;
3) Захисту Виконавцем своїх законних прав та інтересів.
Зазначена Згода надається на строк, який є необхідним відповідно до мети обробки Персональних даних, передбаченої даною Згодоюдоюдою, однакнакнак у будь-якомуудь-якомуудь-якому випадку до моменту припинення Виконавця та/або його правонаступниківнаступниківнаступників».
9.4. Усі правовідносини, що виникають іззз Договору або пов’язані з ним, зокрема з чинністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються Договором та відповідниминиминими нормами чинного зззаконодавствааконодавствааконодавства України.

10. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАВЦЯ

OneWay